หมวดหมู่วัตถุมงคล
พระกริ่ง (พระไภษัชยไวฑูรยประภาตถาคต) 1 พระชัยวัฒน์ 1 พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่น ปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 เทวดาประจำวันเกิด / ราศีเกิด 4 พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ 2 มหาเทพ-มหาเทวี 5 เทพพระราหูทรงครุฑ 4 เทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ (เสือ) 2 บารมีนาคราช ปี 2567 6 สุดยอดสีผึ้ง 3 แหวนมหามงคล 3 บูรพกษัตริย์-กษัตรี และวีรสตรี 3 ท้าวจตุโลกบาล 1 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 3 พระสมเด็จ-พระเครื่อง-พระเกจิ-บรมฤๅษี (พระภรตมุนี) 5 บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 2 น้ำเต้าดูดทรัพย์ 1 วัตถุมงคลสายอื่น ๆ 9
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก

จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ

จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ

พระผงจตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ
รูปแบบเพ้นท์สีองค์ด้วยศิลปินมีชื่อ มาตั้งแต่ต้น
เจ้าคุณสมเด็จธงชัย อธิษฐานจารพระยันต์ด้วยมือท่านทุก ๆ องค์
สมัยเมื่อครั้งเป็นเจ้าคุณพระเทพภาวนาวิกรม

จัดสร้างปี 2550 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี
ขนาด 5 CM บรรจุกล่องเดิม (กล่องไม้)

 

  • ด้านหลังเหรียญ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 

 

สืบทอดเจตนาแห่งวิษณุราชา นำเอามหาเจดีย์บุโรพุทโธมาประดิษฐ์ไว้ด้านหลังเหรียญจตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐาน บุโรพุโธ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นพยานบุญ ค้ำจุนวาสนาบารมี จะได้เป็นกำลังสำคัญหนุนนำชีวิตให้รุ่งโรจน์ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา 

 


 

  • รูปทรงองค์พิมพ์ จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐาน บุโรพุุทโธ

-เสี้ยวสุริยเทพ และพระจันทรเทพ คือ พระสุริยัน-จันทรา ดั่งศิลาจารึกที่ได้สรรเสริญพระองค์ท่านว่า มีพระบารมี เดชอำนาจ ดุจพระอาทิตข์ มีความสง่างาม มีเสน่ห์ดุจพระจันทร์ และอีกความหมายหนึ่งคือ พระอาทิตย์เปรียบประดุจทองคำ พระจันทร์เปรียบประดุจเงินตรา

-ยอดเศียรจตุคามรามเทพ มีพระพุทธเจ้า หรือพิจารณาเป็นพระพุทธรูปปางรัตนสำภาวะ แสดงถึงการเคารพพระพุทธศาสนา แสดงถึงการประกาศความจริง เมื่อครั้งพระพุทธองค์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ และศัตรูไม่สามารถทำอันตรายต่อพระพุทธองค์ได้

-พระกรทรงจักร เป็นเทพศัตราวุธขององค์พระนารายณ์ มีความหมายถึงการขจัดปัดเป้าเรื่องร้าย ๆ เหตุการณ์ร้าย ๆ มารที่มาผจญให้มลายสูญสิ้นไป เป็นอาญาประกาศิดแห่งองค์พระนารายณ์

-พระกรประทานพร แผ่เมตตาให้แก่ผู้ครอบครอง ซึ่งเป็นคนดีมีศีลธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ จะประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสำเร็จตามที่ปรารถนา ตามที่อธิษฐานภายใต้แรงบุญแรงกรรม

-พระกรถือดอกบัว แสดงถีงองค์แห่งการตรัสรู้ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรด แสดงถึงความรู้ ปัญญา การจำแนกภูมิจิด ภูมิธรรม เหมือนบัว 4 เหล่าในพระพุทธองค์ แสดงถึงพระโพธิสัตว์ การปรารถนาเข้าสู่พุทธภูมิ การเป็นพุทธศาสนิกชนผู้มีปัญญา

-มหาสังข์ ศาสตราแห่งเทพที่บรรจุพระดัมภีร์ขององค์พระพรหม การประกาศสัจจะอธิษฐาน โดยมีพระแม่ธรณีเป็นสักขีพยาน ผ่านวารี (สุนทรา วารี) พระแม่ธรณี และพระแม่คงคาได้จารึก รักษา การประกาศสัจจะอธิษฐาน การประกาศชื่อเสียงเกียรติยศที่กว้างไกล

-นาคเทวบุตร มีสุริยเทพ สถิตอยู่ที่เศียร แสดงถึงอำนาจ บารมี เชื่อมฟ้ากับแผ่นดิน และบาดาล

-นาคเทพเทวี มีเสี้ยวพระจันทรเทพ สถิตอยู่ที่เศียร แสดงถึง ความงาม ความสวยงาม เสน่ห์ เมตตา และยังแสดงถึงการเชื่อมฟ้ากับแผ่นดิน และบาดาล สื่อคำประกาศอธิษฐานให้สมหวังดังปรารถนา

-ดวงตาพญาราหู ผู้เป็นอุปราชแห่งท้าวกุเวรมหาราช ซึ่งเป็นองค์เดียวกับท้าวอุปราช หรือ องค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ ผู้รักษาทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ ผู้กลืนกินกาลเวลาให้ผ่านไป แต่มีความเกรงกลัวต่อองค์พระนารายณ์ ผู้กระทำคุณงามความดีทั้งทางปาก ทั้งทางใจ ประกาศสัจจะอธิษฐานขอพร จะให้ครอบครองทองคำ เงินตรา และกาลเวลาแห่งเทวศาสตร์

รูปทรงองค์พิมพ์นั้นได้มาจากทิศด้านหนึ่งของมหาเจดีย์บุโรพุทโธ ซึ่งเป็นศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัย ต้นกำเนิดจตุคามรามเทพ

การที่องค์จตุคามรามเทพมี 4 พระกรนั้น หมายถึง องค์จตุคามรามเทพเป็นดวงพระวิญญาณของอดีตกษัตราธิราชเจ้า มหากษัตริย์แห่งศรีวิชัย ที่คุ้มครองรักษาดินแดนของประเทศไทยและสุวรรณภูมิ พระกษัตริย์ทุกพระองค์ในดินแดนแว่นแคว้นนี้จะเป็น สมมุติเทวราช ก็คือเป็น พระนารายณ์อวตาร มีราชพาหนะ คือ ครุฑ แสดงว่า รากแห่งการก่อกำเนิดแห่งเทวราชมาจากพระนารายณ์ รูปทรงองค์พิมพ์จึงเป็นองค์พระนารายณ์ มี 4 พระกร

รูปแบบองค์พิมพ์เทวเทพที่มีความพลิ้ว มีความงดงาม แย้มพระโอมฐ์นิด ๆ แสดงถึงความมีเมตตา ทรงเครื่องที่ถูกต้องตามศิลปะแบบกรุงศรีวิชัย เพราะองค์เทพเทวะตามหลักเทวศาสตร์ต้องไม่ล่ำสัน ดูบึกบึนเหมือนนักรบ เนื่องจากต้องได้สัดส่วนทางสรีระแห่งเทวเทพ เพราะเทพในชั้นสูงนั้นจะเป็นเทพที่ใช้ปัญญามากกว่าใช้กำลังในการก่อให้เกิดสรรพสิ่ง เกิดความสุข โชคลาภนานาประการ

เรื่องรูปทรงองค์พิมพ์ อ.ลักษณ์ ราชสีห์ ให้ความสำคัญกับองค์พระนารายณ์ ด้วยเหตุที่ว่า พระเดชพระคุณพระเทพภาวนาวิกรม (สมณะศักดิ์ในขณะนั้น) ได้สถาปนารูปเคารพขึ้นมารูปหนึ่งคือ พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู และท่านก็ได้ให้ความรู้ว่า องค์เทวเทพตามหลักเทวศาสตร์นั้น

  • พระพรหมเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งในโลก
  • พระศิวะเป็นผู้ประทานพร ยามมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
  • เทพที่จะมาขจัดปัดเป้า หรือแก๊ปัญหาคือ องค์พระนารายณ์

เช่น พระนารายณ์อวตารมาเป็นพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์ หรือพระนารายณ์อวตารไปปราบนนทุก พระนารายณ์อวตารมาเป็นกษัตริย์อยู่ในโลกนี้ แล้วก็ปราบทุกข์เข็ญ สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่แว่นแควัน หรือประเทศนั้น ๆ เช่น เราเชื่อว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือพระนารายณ์อวตาร พระเจ้าแผ่นดินคือพระนารายณ์

องค์สุริยวรมันที่ 2 ก็เชื่อว่า พระองค์เป็นพระนารายณ์อวตาร ท่านสร้างนครวัดที่ยิ่งใหญ่ ชื่อว่าเมืองวิษณุโลก คือเมืองแห่งพระนารายณ์ เพราะฉะนั้น แน่นอน ดวงวิญญาณของพระนารายณ์จะต้องมาเกิดเป็นกษัตริย์ เราจึงมีความเชื่อว่า จตุคามรามเทพ คือ ดวงพระวิญญาณของกษัตริย์แห่งอาณาจักรศรีวิชัย

รูปทรงองค์พิมพ์ของวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐาน บุโรพุทโร ทำไมจึงต้องเอาภาพองค์พระนารายณ์มาเป็นแบบ มาเป็นทรงพิมพ์ ? โดยเฉพาะพระนารายณ์นั้นจะต้องมีศัตราวุธที่พระกร คือ ตรี คฑา จักร สังข์ และประการสำคัญ วัตถุมงคลจตุคามรามเทพ รุ่นปี 2530 ที่เป็นรุ่นแรกของแผ่นดินที่โด่งดัง ได้เอาแบบของพระนารายณ์ที่ประตูวิหาร ที่เรียกว่าเป็น ทวารบาล ในประตูวิหารทางด้านช้าย หรือด้านขวามือของเราเมื่อยืนหันหน้าเข้าหาประตู  แล้วมองขึ้นไปตามบันไดของพระวิหาร ในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราชนั้น จะเห็นว่า ทางด้านซ้ายเป็นภาพพระศิวะ ทางด้านขวาจะเป็นรูปพระนารายณ์ แล้วการถือจักร กับ ตรี ในรูปแกะสลักไม้บนบานประตูนั้น ก็เหมือนกับรูปเหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นปี 2530

ดังนั้น อ.ลักษณ์ ราชสีห์ จึงมีความเชื่อมั่นเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ว่า เทวราชโพธิสัตว์องค์นี้ จะต้องเป็นญาณแห่งพระนารายณ์ หรือ มีองค์ใน คือ พระนารายณ์

จึงยึดเอาความรู้ตรงนี้เอาไว้เป็น ฐานก่อน ไม่ใช่นึกเอาเอง ต้องมีการเทียบเคียงและศึกษา จึงออกมาเป็นรูปทรงองค์พิมพ์ของ จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐาน บุโรพุทโธ

 

ภาคพิธีกรรม ฤกษ์งามยามดี มีความเป็นที่สุด แห่งประวัติศาสตร์ของการสร้างจตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐาน บุโรพุทโธ

  • พิธีปลุกเสก มหาพุทธาเทวาภิเษก 9 วาระ

1. วิหารจตุคามรามเทพ วัดอุบลวนาราม (วัดบัว) จ.นนทบุรี ตรงกับวันจันทร์ดับ วันที่ 19 มีนาคม 2550

2. บนยอดภูเขาทอง วัดสระเกศ จ.กรุงเทพฯ ตรงกับวันเสาร์ห้า วันที่ 7 เมษายน 2550

3. ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตร ประกอบพิธีพุทธาเทวาภิเษก แบบมหายาน - เถรวาท วันที่ 27 - 29 เมษายน 2550

4. ณ วัดแค จ.สุพรรณบุรี พิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก มีการเททองหล่อจตุคามรามเทพ หลวงหนุ่ยเป็นเจ้าพิธี วันที่ 12 พฤษภาคม 2550

5. ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2550 และมีพิธีบวงสรวงที่มหาเจดีย์เมนดุด , วัดเซอวู (เจดีย์พันยอด) ที่ประเทศอินโดนีเซีย

6. ครั้งแรกของโลก นครวัด - นครธม พิธีพุทธาเทวาภิเษก วาระประวัติศาสตร์ วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2550 และประกอบพิธีที่ศาลหลักเมือง เมืองเสียมเรียบ , พิธีพุทธาเทวาภิเษก สุดยอดพิธีศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 7 เดือน 7 ปี 2007 ณ ปราสาทนครวัด , พิธีพุทธาเทวาภิเษก ณ ปราสาทบายน นครธม , บวงสรวงประกาศต่อเทพยดาฟ้าดิน ณ ปราสาทบากอง , บวงสรวงประกาศต่อเทพยดาฟ้าดิน ณ ปราสาทบันทายศรี , บวงสรวงประกาศต่อเทพยดาฟ้าดิน ณ ปราสาทพระโค , พิธีพุทธาเทวาภิเษก ณ ปราสาทคลังใต้ ประเทศกัมพูชา

7. วันพระเสาร์ย้าย ฤกษ์งามยามดี 30 ปีมีครั้งเดียว ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตร วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2550 และมีพิธีนพเคราะห์พุทธาเทวาภิเษก

8. พิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก ณ ดินแดนต้นกำเนิดจตุคามรามเทพ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2550 และมีพิธีบวงสรวงบริเวณสนามหน้าเมือง (ศาลหลักเมือง) จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 3 พฤศจิกายน

9. พิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก วันดาวพฤหัสบดียกย้ายราศี ฤกษ์งามยามดี 12 ปีมีครั้งเดียว ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550

แล้วยังมีวาระพิเศษอีกมากมาย เช่น ประกาศสัจจะอธิษฐาน 4 ภาค บวงสรวงดวงพระ วิญญาณอดีตกษัตราธิราชเจ้า , พิธีประกาศสัจจะอธิษฐาน ไหว้พระ 9 วัด ที่สำคัญทั่วราชอาณาจักร และพิธีบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินประกาศสัจจะอธิษฐานต่อหน้าพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมืองพระกาฬไชยศรี เจ้าพ่อเจตคุปต์ เจ้าพ่อหอกองในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2550

 

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น