พันธมิตร
หมวดหมู่วัตถุมงคล
พระกริ่ง (พระไภษัชยไวฑูรยประภาตถาคต) 1 พระชัยวัฒน์ 1 พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่น ปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 เทวดาประจำวันเกิด / ราศีเกิด 4 เทพพระราหูทรงครุฑ 1 เทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ (เสือ) 1 แหวนอสุรินทราหู รุ่น บรมเทวาภิเษก ๒๕๖๑ 1 แหวนพระนารายณ์ทรงครุฑนาคราช รุ่น บรมเทวาภิเษก ๒๕๖๑ 1 นรสิงห์ 1 พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ 1 สุดยอดสีผึ้ง 1 พระกำลังแผ่นดิน 1 วัตถุมงคลสายวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 1 บารมีนาคราช ปี 2566 1 แหวนวิรูปักโขนาคราช 1 มหามงคลวัตถุพญานาคราช จัดสร้างโดย พระครูปลัดภุชงค์ , พระมหาสุบิน , รายการทรัพย์แผ่นดิน 1 พระพิฆเนศ 1 ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 1 จตุคามรามเทพ 1 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 1 น้ำเต้าดูดทรัพย์ 1 เหรียญเจ้าสัวอู่ทอง 1 สมเด็จแสนล้าน, สมเด็จแสน 1 พระพุทธชัยมงคล (พระนอน) 1 หลวงปู่ทวด 1 พระลักษมณ์หน้าทอง 1 พระภรตมุนี 1 บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 1 พระนเรศวรมหาราช 1 พระเจ้าตากสินมหาราช 1 พระแม่จามเทวี 1 ย่าโม (ท้าวสุรนารี) 1 พระตรีมูรติ 1 พระแม่ลักษมี มหาเทวี 1 วัดแค จ.สุพรรณบุรี 1

คาถาบูชาเศรษฐีนวโกฏิ

 

คาถานี้ให้สวดตอนเช้าหรือก่อนนอนได้ทุกวันยิ่งดี เป็นการระลึกถึงนามมหาเศรษฐ๊ทั้งเก้าท่าน และบุญกุศลที่ท่านได้ประจักษ์และได้กระทำ เมื่อได้สวดแล้วให้เปล่งวาจาว่า

คำแปล

ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย   ด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัย   และด้วยอานุภาพแห่งบุญของเศรษฐีผู้มีบุญมากทั้ง ๙ ท่าน  มีท่านยสะเศรษฐีเป็นต้น  พร้อมทั้งท่านเมณฑกเศรษฐีผู้มีสิริมงคลคือบุญลักษณะ   ท่านชฏิลเศรษฐี   ท่านสุมังคลเศรษฐี   ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีผู้เป็นที่พึ่งของคนยาก ท่านวิสาขาสาวิกาผู้เลิศ   ท่านสุมนเศรษฐี    ท่านโชติกเศรษฐีผู้เลิศ   และท่านธนัญชัยเศรษฐีผู้ยินดีการถวายปัจจัย  ขอความสำเร็จทุกอย่างทั้งหน้าที่การงาน  ทรัพย์สมบัติ  ความไม่มีโรค  ทั้งมนุษย์สมบัติ  ทิพยสมบัติ  นิพพานสมบัติ  จงมีแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทอญฯ

 

ประวัติการก่อกำเนิดเศรษฐีนวโกฏิ

มหาเศรษฐีนวโกฏิ คือมหาเศรษฐีเก้าทาน (นว แปลว่า เก้า) ในสมัยพุทธกาล (สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนม์ชีพอยู่) มหาเศรษฐีในอินเดียมีเป็นร้อยเป็นพันคน แต่เท่าที่นับได้จากหลักฐานทางพระพุทธศาสนา เชน พระไตรปิฎก อรรถกถาและฎีกา มีเพียงมหาเศรษฐีทั้งเก้าท่านนี้เท่านั้นที่เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ เป็นผู้อุปัฏฐากอุปถัมภ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ได้แก่ ท่านธนันชัยเศรษฐี ท่านยัสสะเศรษฐี ท่านสุมานะเศรษฐี ท่านชะฏิกัสสะเศรษฐี ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี ท่านเมนฑะกัสสะเศรษฐี ท่านโชติกะเศรษฐี ท่านสุมังคะกัสสะเศรษฐี และท่านวิสาขามหาอุบาสิกา เป็นบุรุษ ๘ สตรี ๑ ที่มีความตั้งใจจริงจนเป็นเอตทัคคะในการทำบุญ เป็นประธานแห่งบุญค้ำจุนพระศาสนา ดังนั้นการระลึกนึกถึงคุณของมหาเศรษฐีทั้งเก้าท่านนี้ โดยการยึดเอาแนวทางปฏิบัติ หรือปฏิปทา อันมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาของท่าน มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ ก็จะเป็นพลังอันบริสุทธิ์ที่สื่อไปถึงท่านผู้มีบารมีในอดีตทั้งเก้าท่าน มาถึงเราทั้งหลาย หากเราทำบุญ ได้อนุโมทนา อันเป็นสิ่งที่ทั้งเก้าท่านพึงชอบ พึงปรารถนามาตั้งแต่อดีตกาล แม้ว่าเวลาผ่านไป ท่านจะหมดอายุขัยไปแล้ว แต่ดวงจิตดวงวิญญาณของท่านยังอยู่ ท่านจะรับรู้ได้ เมื่อเราได้บูชาได้อธิษฐาน ได้เปล่งวาจาขอพร ได้ปฏิบัติในการบุญต่อพระพุทธศาสนา ท่านก็จะประทานให้ด้วยความเมตตา เป็นที่มาแห่งการก่อกำเนิด “พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ”

 

พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ ตามตำนานเล่าขานกันว่าเปี่ยมไปด้วยอิทธิคุณแรงกล้าทางด้านมหาโชค มหาลาภ และโภคสมบัติ ผู้ใดได้สักการบูชาตามตำราแล้ว ผู้นั้นจะประสบความสำเร็จร่ำรวย รุ่งเรืองเป็นมหาเศรษฐี เพิ่มพูนบารมี ทรัพย์สินเนืองนอง ดุจเดียวกับมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาล

พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ หรือ พระก้าวหน้า เป็นรูปเคารพที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าจำนวน ๙ ท่าน ทั้งหมดเป็นมหาเศรษฐีใจบุญจากเมืองต่าง ๆ และกำเนิดในสมัยพุทธกาล มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและคำสอนของพระบรมศาสดาอย่างแรงกล้า

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องมหาเศรษฐีทั้ง ๙ ท่านที่มาจากเมืองต่าง ๆ ในชมพูทวีป เช่น

๑. ท่านยสะเศรษฐี เป็นสาวกรูปแรกที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ขณะเป็นฆราวาส เป็นเศรษฐีจากเมืองพาราณสี แคว้นกาสี และออกบวชในปีเดียวกับปัญจวัคคีย์

๒. ท่านชฏิลเศรษฐี เศรษฐีผู้บริจาคทองคำสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ได้ออกบวกและสำเร็จเป็นพระอรหันต์

๓. ท่านสุมังคละเศรษฐี เศรษฐีเมืองราชคฤห์ ได้ออกบวชและสำเร็จเป็นพระอรหันต์

๔. ท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐี เศรษฐีเมืองสาวัตถี เมื่อตายไปก็ไปบังเกิดในชั้นสวรรค์ชั้นดุสิต

๕. ท่านโชติกะเศรษฐี เศรษฐีกรุงพาราณสี ฟังธรรมแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขณะเป็นฆราวาส

๖. ท่านสุมนะเศรษฐี เศรษฐีเมืองราชคฤห์ ได้ออกบวชและบรรลุโสดาปัตติผล

๗. ท่านเมณฑกะเศรษฐี เศรษฐีเมืองภัททิยะนคร ได้ออกบวชและบรรลุโสดาปัตติผล

๘. ท่านธนัญชัยเศรษฐี เศรษฐีเมืองภัททิยะนคร แคว้นอังคะ เป็นบุตรของเมณฑกะเศรษฐี และเป็นบิดาของนางวิสาขา

๙. นางวิสาขา เศรษฐีเมืองภัททิยะ เป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐี

 

มหาเศรษฐีนวโกฏิ คือพุทธอุปัฏฐาก

"พุทธอุปัฏฐาก" หมายถึง ผู้คอยดูแลปรนนิบัติพระพุทธเจ้า ซึ่งมีทั้งพระสงฆ์และฆราวาส

มหาเศรษฐีทั้ง ๙ ท่าน คือพุทธอุปัฏฐากที่ได้บรรลุธรรมแตกต่างกันไป เช่น ท่านยสะเศรษฐี และท่านโชติกะเศรษฐี ฟังธรรมแล้วได้บรรลุอรหัตผลตั้งแต่ยังเป็นฆราวาสท่านชฏิลเศรษฐี และ ท่านสุมังคละเศรษฐี ออกบวชแล้วจึงค่อยบรรลุอรหัตผลท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐี เมื่อสิ้นอายุขัยได้ไปเกิดเป็นเทวดาในดุสิตเทวโลกท่านสุมนะเศรษฐี และ ท่านเมณฑกะเศรษฐี ได้ออกบวชแล้วจึงบรรลุโสดาปัตติผล ฯลฯ

 

ข้อมูลโดย
อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ
โหรฟันธงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์)