หมวดหมู่วัตถุมงคล
พระกริ่ง (พระไภษัชยไวฑูรยประภาตถาคต) 1 พระชัยวัฒน์ 1 พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่น ปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 เทวดาประจำวันเกิด / ราศีเกิด 4 พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ 2 มหาเทพ-มหาเทวี 5 เทพพระราหูทรงครุฑ 4 เทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ (เสือ) 2 บารมีนาคราช ปี 2567 6 สุดยอดสีผึ้ง 3 แหวนมหามงคล 3 บูรพกษัตริย์-กษัตรี และวีรสตรี 3 ท้าวจตุโลกบาล 1 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 3 พระสมเด็จ-พระเครื่อง-พระเกจิ-บรมฤๅษี (พระภรตมุนี) 5 บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 2 น้ำเต้าดูดทรัพย์ 1 วัตถุมงคลสายอื่น ๆ 9
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก

คาถาอาฏานาฏิยปริตร (แบบเต็ม)

 


ตำนานอาฏานาฏิยปริตร


อาฏานาฏิยปริตร ว่าด้วยพระพุทธมนต์ที่สามารถป้องกันอุปัทวันตรายทั้งปวง บางแห่งกล่าวไว้ว่า สามารถป้องกันภัยจากอมนุษย์ ทำให้มีสุขภาพดีและมีความสุข

เกิดเมื่อท้าวมหาราชทั้งสี่ คือ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักข์ และท้าวเวสสุวัณ ตั้งใจจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่เกรงว่าหากพวกอสูรรู้ว่าบนดาวดึงส์ไม่มีใครอยู่ ก็อาจจะถือโอกาสมารบกวน ซึ่งพวกตนอาจจะกลับมาไม่ทัน จึงได้จัดตั้งกองทหารไว้ ๔ กอง ประกอบด้วยคนธรรพ์ ยักษ์ นาค รักษาแต่ละทิศไว้ แล้วก็พากันไปประชุมที่อาฏานาฏิยนคร พร้อมทั้งผูกมนต์เป็นอาฏานาฏิยปริตรขึ้นมา จากนั้นก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบริวารจำนวนมาก แต่ปรากฏว่าบริวารของท้าวมหาราชเหล่านั้น ต่างก็มีปฏิกิริยาต่อพระพุทธองค์ต่างๆ กัน เพราะบ้างก็นับถือ บ้างก็ไม่นับถือ จนเป็นเหตุให้บรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าที่ไปบำเพ็ญธรรมตามที่ต่างๆ ต้องถูกผี ปีศาจ ยักษ์ที่ไม่เลื่อมใสเหล่านั้นรบกวนทำให้เจ็บไข้ หรือได้รับอันตรายต่างๆนานา ท้าวเวสสุวัณจึงได้กราบทูลขอให้พระพุทธองค์รับอาฏานาฏิยปริตรไว้ประทานแก่สาวกของพระองค์ เพื่อป้องกันมิให้ยักษ์และภูตผีปีศาจรบกวน 
 
ซึ่งเนื้อความเป็นการสรรเสริญพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ และขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยกาย วาจา ใจ ไม่ว่าจะเป็นเวลานอน เดิน ยืน หรือนั่ง ขอให้พระพุทธเจ้าเหล่านั้นคุ้มครองรักษาให้พ้นภัย พ้นโรคและความเดือดร้อนต่างๆ มีความเชื่อว่าใครได้ภาวนาพระปริตรบทนี้เป็นประจำ ยักษ์ ผี ปีศาจ จะช่วยคุ้มครองให้มีแต่ความสุขความเจริญ
 

 

บทขัดอาฏานาฏิยปริตร

 
                                          อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ    สาสะเน สาธุสัมมะเต
                                             อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ        สะทา กิพพิสะการิภิ
                                             ปะริสานัญจะตัสสันนะ-       มะหิงสายะ จะ คุตติยา
                                             ยันเทเสสิ มะหาวีโร         ปะริตตัน ตัมภะณามะ เห ฯ
 
 
 

พระมหาวีรเจ้าทรงแสดงพระปริตรใด เพื่อคุ้มครองพุทธบริษัทสี่ มิให้ถูกเบียดเบียนจากเหล่าอมนุษย์ผู้ดุร้าย หยาบกระด้างอยู่เสมอไม่เลื่อมใสคำสอนของพระโลกนาถ อันบัณฑิตยกย่องว่าเป็นคำสอนที่ดี ขอเราทั้งหลายจงร่วมกันสวดพระปริตรนั้นเถิด

อาฏานาฏิยปริตร

        
วิปัสสิสสะ นะมัตถุ   จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต
สิขิสสะปิ นะมัตถุ   สัพพะภูตานุกัมปิโน
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ   น๎หาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ   มาระเสนัปปะมัททิโน
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ   พ๎ราห๎มะณัสสะ วุสีมะโต
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ   วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ   สัก๎ยะปุตตัสสะ สิรีมะโต
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ   สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
เย จาปิ นิพพุตาโลเก   ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง
เต ชะนา อะปิสุณา   มะหันตา วีตะสาระทา
หิตัง เทวะมะนุสสานัง   ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง   มะหันตัง วีตะสาระทัง ฯ
(วิชชาจะระณะสัมปันนัง   พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ)

นะโม เม สัพพะพุทธานัง
 
อุปปันนานัง มะเหสินัง
ตัณหังกะโร มะหาวีโร   เมธังกะโร มะหายะโส
สะระณังกะโร โลกะหิโต   ทีปังกะโร ชุตินธะโร
โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข   มังคะโล ปุริสาสะโภ
สุมะโน สุมะโน ธีโร   เรวะโต ระติวัฑฒะโน
โสภีโต คุณะสัมปันโน   อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม
ปะทุโม โลกะปัชโชโต   นาระโท วะระสาระถี
ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร   สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล
สุชาโต สัพพะโลกัคโค   ปิยะทัสสี นะราสะโภ
อัตถะทัสสี การุณิโก   ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
สิทธัตโถ อะสะโม โลเก   ติสโส จะ วะทะตัง วะโร
ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ   วิปัสสี จะ อะนูปะโม
สิขี สัพพะหิโต สัตถา   เวสสะภู สุขะทายะโก
กะกุสันโธ สัตถะวาโห   โกนาคะมะโน ระณัญชะโห
กัสสะโป สิริสัมปันโน   โคตะโม สัก๎ยะปุงคะโว ฯ

เอเต จัญเญ จะ สัมพุทธา
 
อะเนกะสะตะโกฏะโย
สัพเพ พุทธา อะสะมะสะมา   สัพเพ พุทธา มะหิทธิกา
สัพเพ ทะสะพะลูเปตา   เวสารัชเชหุปาคะตา
สัพเพ เต ปะฏิชานันติ   อาสะภัณฐานะมุตตะมัง
สีหะนาทัง นะทันเต เต   ปะริสาสุ วิสาระทา
พ๎รัห๎มะจักกัง ปะวัตเตนติ   โลเก อัปปะฏิวัตติยัง
อุเปตา พุทธะธัมเมหิ   อัฏฐาระสะหิ นายะกา
ท๎วัตติงสะ ลักขะณูเปตา-   สีต๎ยานุพ๎ยัญชะนาธะรา
พ๎ยามัปปะภายะ สุปปะภา   สัพเพ เต มุนิกุญชะรา
พุทธา สัพพัญญุโน เอเต   สัพเพ ขีณาสะวา ชินา
มะหัปปะภา มะหาเตชา   มะหาปัญญา มะหัพพะลา
มะหาการุณิกา ธีรา   สัพเพสานัง สุขาวะหา
ทีปา นาถา ปะติฏฐา จะ   ตาณา เลณา จะ ปาณินัง
คะตี พันธู มะหัสสาสา   สะระณา จะ หิเตสิโน
สะเทวะกัสสะ โลกัสสะ   สัพเพ เอเต ปะรายะนา
เตสาหัง สิระสา ปาเท   วันทามิ ปุริสุตตะเม
วะจะสา มะนะสา เจวะ   วันทาเมเต ตะถาคะเต
สะยะเน อาสะเน ฐาเน   คะมะเน จาปิ สัพพะทา
สะทา สุเขนะ รักขันตุ   พุทธา สันติกะรา ตุวัง
เตหิ ต๎วัง รักขิโต สันโต   มุตโต สัพพะภะเยนะ จะ
สัพพะโรคะวินิมุตโต   สัพพะสันตาปะวัชชิโต
สัพพะเวระมะติกกันโต   นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ ฯ

เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ
 
ขันติเมตตาพะเลนะ จะ
เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ   อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะฯ
ปุรัตถิมัส๎มิง ทิสาภาเค   สันติ ภูตา มะหิทธิกา
เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ   อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ
ทักขิณัส๎มิง ทิสาภาเค   สันติ เทวา มะหิทธิกา
เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ   อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ
ปัจฉิมัส๎มิง ทิสาภาเค   สันติ นาคา มิหิทธิกา
เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ   อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ
อุตตะรัส๎มิง ทิสาภาเค   สันติ ยักขา มะหิทธิกา
เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ   อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ
ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ   ทิกขิเณนะ วิรุฬหะโก
ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข   กุเวโร อุตตะรัง
ทิสัง จัตตาโร เต มะหาราชา   โลกะปาลา ยะสัสสิโน
เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ   อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ
อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา   เทวา นาคา มะหิทธิกา
เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ
  อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ ฯ

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
 
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง   ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง   สังโฆ เม สะระณังวะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ

ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
 
วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ   ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก   วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ   ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก   วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ   ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

สักกัต๎วา พุทธะระตะนัง
 
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
หิตัง เทวะมะนุสสานัง   พุทธะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ   ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต
สักกัต๎วา ธัมมะระตะนัง   โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
ปะริฬาหูปะสะมะนัง   ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ   ภะยา วูปะสะเมนตุ เต
สักกัต๎วา สังฆะระตะนัง   โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง   สังฆะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ   โรคา วูปะสะเมนตุ เต ฯ

สัพพีติโย วิวัชชันตุ
 
สัพพะโรโค วินัสสะตุ
มา เต ภะวัต๎วันตะราโย   สุขีทีฆายุโก ภะวะ
อะภิวาทะนะสีลิสสะ   นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ   อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ